၇ ဇူလိုင္ ႏွင့္ တကၠသိုလ္သမဂၢအေဆာက္အအံု

  • By Myanmar Now
  • 07/07/2017

"၇ ဇူလုိင္ လႈပ္ရွားမႈ" ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အမွတ္တရ အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢ ေနရာေဟာင္း ျမက္ခင္းျပင္တြင္ ျပလုပ္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ႏုိ္င္ငံေရးသမားမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တက္ေရာက္လာသူအမ်ားအျပားက ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ အုတ္ဂူတြင္ ပန္းေခြ၊ ပန္းျခင္းခ်ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ထိုႏွစ္ "ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔" လႈပ္ရွားမႈ ကာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢ အေဆာက္အအံု ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ အေသအေပ်ာက္မ်ားျပားခဲ့ေသာ အဆိုပါ ဗံုးေဖာက္ခဲြမႈအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရတာဝန္ရိွသူတို႔က ဝန္ခံျခင္း၊ ေတာင္းပန္းျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပ။ အဆိုပါ သမိုင္းဝင္ေနရာတြင္ သမဂၢအေဆာက္အအံု ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မွာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ (ဓာတ္ပံု - ျပည့္ျပည့္/Myanmar Now)

Share


Latest Photos

Blogs

Tweets