ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

Myanmar Now တြင္ ေလ့လာ႐ႈႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စီစဥ္ထားရာတြင္  ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ား ပါ၀င္သည္။