သိေကာင္းစရာ

Myanmar Now တြင္ ေလ့လာ႐ႈႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စီစဥ္ထားရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ား ပါ၀င္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ပါတီႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိေစႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ အခ်က္အလက္မရရွိႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ Myanmar Now ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ အခမဲ့ သင္ယူေလ့လာႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ‘လမ္းညႊန္မ်ားက႑’ ေအာက္တြင္  မီဒီယာလက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ရွာရန္