ဆက္သြယ္ရန္

Myanmar Now အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုပါက contact@myanmar-now.org သို႔ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။
Myanmar Now အေၾကာင္း

Myanmar Now သည္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္၊ တိက်ၿပီး ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလွ်က္ရွိသည္။

Myanmar Now ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ ...

ဆက္သြယ္ရန္

 • Myanmar Now
 • No 244/254 Room (52),
 • 6th Floor,
  Seikkanthar Street (Upper Block),
  Kyauktada Township,
  Yangon,
  Myanmar
 • contact@myanmar-now.org