မိမိတို႔၏ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

Myanmar Now ၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

Myanmar Now သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး၊ ဘက္မလိုက္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေရးသားျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳသြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ထု႔ိေၾကာင့္ Myanmar Now ၏ မူပိုင္ျဖစ္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စာနယ္ဇင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Myanmar Now ၏ အင္တာနက္ဝက္ဆိုက္တြင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို အသံုုးျပဳေဖာ္ျပသည္မ်ားရွိေသာ္လည္း “Myanmar Now ၏” ကိုယ္ပုိင္အမွတ္အသားျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာ ရယူအသံုးျပဳပါ။

အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ရပ္ကို ကူးယူသည့္အခါ အသံုးျပဳရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား က႑ (Terms of Use section) ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Myanmar Now ၏ မူပိုင္ခြင့္ မူဝါဒကို ေအာက္တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။

အသံုးျပဳလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ Myanmar Now သို႔ contact@myanmar-now.org  အီးေမးလ္လိပ္စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။

RSS feed

Myanmar Now မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းသည္ RSS feed သို႔ ဝင္ေရာက္ ေတာင္းယူျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္အတြင္းသို႔ တိုက္ ႐ိုက္ေရာက္ရွိလိုပါကhttp://www.myanmar-now.org/my/data/feed/rss/ သို႔ ဝင္ေရာက္ ေတာင္းယူႏုိင္သည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ တိုက္႐ိုက္ဆြဲယူႏုိင္ရန္ စနစ္တစ္ခုကို မၾကာမီ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုေနရာကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ။

အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပျခင္း

Myanmar Now ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ေဝထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည့္အခါ ယင္းအေၾကာင္းအရာ၏ အင္တာနက္လိပ္စာ URL အား ေဖာ္ျပေပးျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ လင့္ခ္ေပးျခင္းျဖင့္ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပရမည္။ မူရင္းအေၾကာင္းအရာအား Myanmar Now တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးရမည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေပးရပါမည္။

မူပုိင္ခြင့္

Copyright Myanmar Now 2015 (Myanmar Now ၂ဝ၁၅ မူပိုင္ခြင့္)။ Myanmar Now သည္ ကိုယ္ပိုင္သတင္းေဆာင္းပါးစသည္မ်ား (Myanmar Now Content) ကို ထုတ္လုပ္သကဲ့သို႔ အျခားေသာသူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳသည္။ Myanmar Now အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာအားလံုးသည္ Myanmar Now က မူပိုင္ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ အသံုးခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားသည္ ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းအရာအားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒသမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ဟု ယူဆရမည္။ Myanmar Now ႏွင့္ ၄င္းအား အသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္ေပးထားသူအားလံုးသည္ Myanmar Now ၏ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာအားလံုး (Myanmar Now Content) ကို မူပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားျဖစ္သည္။

Myanmar Now က ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊

  • Myanmar Now ၏ မူပုိင္အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ ျဖစ္ရမည္။
  • ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳဘဲ တစ္ပုဒ္လံုးကို ေဖာ္ျပရမည္။ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း၊ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲေရးသားျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရ။
  • မူရင္းေရးသားသူ၏အမည္၊ Myanmar Now အမည္အျပည့္အစံု၊ မူရင္းဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ေရာက္ရွိမည့္ လင့္ခ္တို႔ကို ေဖာ္ျပေပးရမည္။
  • Myanmar Now က ကိစၥရပ္တစ္ခုခုအား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ သေဘာတူျခင္းစသည့္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။
  • Myanmar Now ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ Myanmar Now ကို မရိုးသားသည့္သေဘာျဖင့္ အသံုးခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

    ယခုေဖာ္ျပထားေသာအေျခအေနမ်ားမွ ေသြဖည္၍ အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ Myanmar Now မူပိုင္အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သံုးစြဲလိုပါက
    contact@myanmar-now.org သို႔ စာေရးသားေပးပို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရဓာတ္ပံုမ်ား

ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္္မ်ား

တြစ္တာတြင္ မွ်ေဝျခင္း