မိမိတို႔အေၾကာင္း နွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

Myanmar Now သည္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္၊ တိက်ၿပီး ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလွ်က္ရွိသည္။

Myanmar Now ၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈရွိလာေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေလာကအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ယံုၾကည္အားထားေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူ ဖတ္႐ႈ ႏုိင္ေစရန္ Myanmar Now အား ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Myanmar Now အား ပံ့ပိုးကူညီထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွာ Thomson Reuters Foundation ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ မီဒီယာမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္းလဲ့ဝင္း

သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္

သင္းလဲ့ဝင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ Thomson Reuters Foundation တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳကာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ စစ္ပြဲ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ေရႊေျပာင္း ဖယ္ရွားခံရသူမ်ား၊ စသည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕အာရွ ေဒသရိွ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဘြဲ႕ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ သတင္းဌာနတစ္ခုသို႔ လက္ေတြ႔သြားေရာက္ သင္ယူလုပ္ကိုင္ခဲ့့ခ်ိန္မွစ၍ စာနယ္ဇင္းေလာကကို စိတ္ဝင္စားသြားၿပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကို စြန္႔ခြာကာ သတင္းသမား တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္လိုက္သည္။ သင္းလဲ့ဝင္းသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Now သတင္းဌာနကို စတင္ ထူေထာင္ကာ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္တာဝန္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေဆြဝင္း

အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဆြဝင္းသည္ စာေရးသားျခင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္ လစ္တစ္ဦးဘဝကို ႏွစ္သက္ခံုမင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သတင္းစာတစ္ေစာင္အား ကိုယ္ပုိင္ထုတ္ေဝရန္ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္မေပၚေသးေသာ္လည္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦး အျဖစ္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရရွိထားသည္။ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ျပည္တြင္း စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ သတင္းမ်ားကို စတင္ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းတြင္ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္မွ စတင္၍ နယူးေယာက္တိုင္းမ္ႏွင့္ အယ္ဂ်ားဇီးယားကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းစာမ်ားႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ ျပင္ပမွစာမူမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အျဖစ္အပ်က္ ျပႆနာမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏုိင္ေစရန္ အျခားဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ တင္ဆက္ပံုမတူေသာ သတင္းမ်ားကို ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ေဆြဝင္းသည္ ...

ဇာနည္ဝင္း

အယ္ဒီတာ

ဇာနည္ဝင္းသည္ ဧရာဝတီဝက္ဘ္ဆုိက္၊ ျမန္မာဘာသာဌာန၏ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တည္းျဖတ္အယ္ဒီတာ တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ မိုးမခအြန္လိုင္းမီဒီယာတြင္ အယ္ဒီတာတစ္ဦးအျဖစ္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပတၱျမားႏွင့္ နီလာတို႔ ထြက္ရွိမႈေၾကာင့္ ထင္ရွားသည့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ကိုဇာနည္ဝင္းအား ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ဒရမ္မာတစ္ဦးသို႔ မဟုတ္ ေဘာလံုးသမားတစ္ဦးျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေသာ္လည္း ဇာနည္ဝင္းသည္ ကိုယ္တုိင္ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ ဇာနည္ဝင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမ်ားအေပၚ ေလ့လာစံုစမ္းေရးသားေနသည့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား အၾကံေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ထက္ေခါင္လင္း

အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္

ထက္ေခါင္လင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ Messenger Journal၊ Myanmar Post၊ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ထက္ေခါင္လင္းသည္ စီးပြားေရးသတင္းအဓိကထားသည့္ Ecovision ဂ်ာနယ္တြင္ သတင္းေထာက္အလုပ္ကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရရွိလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ ရာ သတင္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။ သူေရးသားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာလူသားမ်ား ႏွင့္ ဆင္႐ိုင္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡသတင္းေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အဖြဲ႔ TRAFFIC တိို႔ ျပဳလုပ္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆု ရရွိခဲ့သည္။

အိခ်ယ္ရီေအာင္

သတင္းေထာက္

ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္ Tomorrow ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ စာနယ္ဇင္း အေတြ႔အႀကံဳ သံုးႏွစ္ရၿပီးေနာက္ အိခ်ယ္ရီေအာင္သည္ Myanmar Now သို႔ သတင္းေထာက္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ငယ္စဥ္က အိခ်ယ္ရီေအာင္၏ အိပ္မက္မွာ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေရး ျဖစ္သည္။

ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ

သတင္းေထာက္

ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ လူထုပံုရိပ္ အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္းဂ်ာနယ္၏ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာ့ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ The Earth ဂ်ာနယ္၊ အင္ပါယာသတင္းစာတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ Super Kids ကေလးဂ်ာနယ္ကုိ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အြန္လိုင္းမီဒီယာ Yangon Globe တြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၊ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္မုန္တိုင္း ေနာက္ဆက္တဲြအေျခအေနမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႔ခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ေတးေရးဆရာျဖစ္လိုသည့္ သူ၏ ငယ္ဘဝအိပ္မက္မ်ား ရပ္နားသြားသည္။ နာဂစ္အလြန္တြင္ Myanmar Realize Organization ၏ ေစတနာ့၀န္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အဦတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တည္ရွိရာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းရပ္တြင္ေမြးဖြားခဲ့သူ ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိသည္ ယခုအခါ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား ...

Paul Vrieze

စာတည္း

Paul Vrieze သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ The Cambodia Daily သတင္းစာတြင္ သတင္း ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေန႔စဥ္ ေရးသားရာမွ အာရွတိုက္၏စာနယ္ဇင္းေလာကသို႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ ၂ဝ၁၂ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ The Irrawaddy သတင္းဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ဒတ္ခ်္လူမ်ဳိး သတင္းသမား Paul သည္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာေစာင္မ်ားျဖစ္ေသာ Global Post, Asia Times Online, Nikkei Asian Review, IRIN, DPA တို႔တြင္လည္း ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ပဋိပကၡ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အထူးျပဳ ေရးသားလ်က္ရိွသည္။

ေအာင္ခင္

ဘာသာျပန္

ရန္ကုန္ဇာတိ ေအာင္ခင္သည္ Eleven Media Group တြင္ ဘာသာျပန္သူ၊ သတင္းေထာက္ ျဖစ္လာသည့္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ စတင္၍ မီဒီယာေလာကသို႔ ေရာက္ရွိလာ သည္။ မဇၥ်ိမမီဒီယာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အြန္လိုင္းသတင္းအယ္ဒီတာ၊ Mizzima မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာအဖဲြ႔ဝင္၊ မီဒီယာ ေလ့လာ အကဲျဖတ္သူ အျဖစ္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ စာတည္းေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည့္ ေအာင္ခင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားရျခင္းကို ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္သည္။

ေမသက္ႏွင္း

ရံုးမန္ေနဂ်ာ

ေမသက္ႏွင္းသည္ ပ်ဳိးပင္အဖြဲ႔၏ Yangon Media Initiatives, Yangon Journalism School, Internews Myanmar စသည့္ ရန္ကုန္မွ မီဒီယာသင္တန္းေပးသည့္ အဖဲြ႔မ်ား တြင္ စီမံခန္႔ခဲြေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့သူ ေမသက္ႏွင္းသည္ ယခုအခါ စာရင္းကိုင္ ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာလ်က္ရိွသည္။

ေနာက္ဆံုးရဓာတ္ပံုမ်ား

ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္္မ်ား

အသက္ဝင္လာတဲ့ ရန္ကုန္ည


ေစ်းကြက္ထဲက ျပန္ေၾကာ္ဆီ၊ ေရာေႏွာဆီ


တြစ္တာတြင္ မွ်ေဝျခင္း